Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Zümre Vizyonu

Türk tarihini ve kültürünü, milli ve manevi değerlerini kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, üretici, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmektir.

Zümre Öğretmenlerimiz

Zümre Başkanı Mehmet SEVİNÇ

Zümrenin Amaçları

 • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul ederek, bireylerden beklenen nitelikleri geliştirmek.
 • Öğrencilerin analiz sentez ve değerlendirme yetilerini geliştirmek, Öğrencilere milli kimlik ve kültürel değerlerimizi kazandırmak,
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutmak.
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirmek.
 • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin kendi kültür ve değerleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlamak.
 • Öğrencilerin statik konumdan, dinamik konuma geçebilmesi için proje ödevleri ile araştırmaya yönlendirmek.
 • Çağdaş vatandaş kimliği öğrencilerde oluşturularak, devlet-vatandaş ilişkileri, sorumlulukları, insan hakları kavramı, uygulamaları kavratmak,
 • Harita bilgisi ve kullanımı becerisi kazandırılarak tarih ve coğrafya konularını bir bütün olarak kavratmak amaçlı dersler işlenmektedir.

Zümrenin Çalışma Prensipleri

 • Güncel konuları ve yayınları takip etmek
 • Yapılan çalışmalarda öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişim düzeylerini dikkate almak
 • Mesleki ve kültürel açıdan kendimizi geliştirmek
 • Haftanın belirli günlerinde ortak çalışma yapmak.
 • Sosyal Bilgiler Zümresi her öğrenciye ulaşabilmek için öğretme-öğrenme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
 • Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yaparak fikir alışverişinde bulunmak.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Bir sonraki hafta işlenecek olan kazanımların planını yapmak
 • Zümre öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri ile işbirliği içerisinde çalışmak
 • Ders araç-gereçleri ve dokümanlarını belirleyip bunlardan etkin şekilde faydalanmak
 • Ders içinde teknolojik materyallerden azami derecede faydalanmak
 • Öğrenciyi düşündürmeye sevk edecek sorularla öğrencinin derse katılımını sağlamak
 • Öğrenci ders kitabının dışında yardımcı kaynaklardan yararlanmak
 • Öğrencilere gerekli görülen konularda ödev vermek
 • Verilen ödevleri sıkı bir şekilde takip etmek ve değerlendirmek
 • Her ünite sonu değerlendirme çalışması yapmak
 • Her 3 haftada bir konu tarama sınavı yaparak öğrencilerin öğrenme düzeyini belirlemek
 • Müfredatın öngördüğü ölçüde sınavlar yapmak ve değerlendirip öğrenciye geri bildirimini sağlamak

Zümrenin Çalışma Yöntemleri

 • Haftanın belirli günlerinde bir araya gelip ortak çalışma yapmak
 • Derslere paralel şekilde devam etmek
 • Sürekli fikir alışverişinde bulunmak
 • Birbirimizin derslerini takip etmek.
 • Ortak proje çalışması yapmak.
 • Günlük süreli yayınları takip etmek.