Matematik

Zümre Vizyonu

Okulumuzda, öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik programı uygulayarak keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, üretken ve sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Zümrenin Amaçları

Matematik, insan tarafından zihinsel olarak oluşturulan sistemdir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerisiyle, bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrencimiz için bu yararı en yüksek düzeye çıkarmak hedeflenir. Okulumuzda matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, matematiği sevdirme amaçlanır. Öğrencilerimizin matematiği ezberlemeleri değil anlamaları istenir.

Öğrencilerimizin matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için gerekli ortam hazırlanır.

Zümrenin Çalışma Prensipleri

 • Eğitim ve öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
 • Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
 • Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
 • Eğitim öğretim programı, yıllık ünitelendirilmiş plan doğrultusunda ortak ders işleyişi ve ders anlayışı oluşturularak ve bunun devamı için sürekli bilgi alışverişi (konu takibi ve eşzamanlılık için) ve kontrollü işbirliği yapılarak tamamlanmaya çalışılır.
 • Eğitim- Öğretim programına paralel olarak bilhassa 8. Sınıf öğrencilerimizin SBS’ ye hazırlanmalarına yardımcı olunur.
 • Ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına(Bu Benim Eserim, Matematik Olimpiyatları vb.) öğrenci hazırlanır.
 • Öğrencilerimizin matematik dersinden eksik konularının eksik kalmamaları için yerinde müdahaleler yapılır. Gerekli görülen öğrenciler ile ek çalışmalar yapılarak eksikleri tamamlanır.
 • Öğrencilerin anlayamadıkları konuları sormaları için ders içi ya da ders dışı öğrenme ortamları oluşturulur.
 • Akademik olarak zayıf olan öğrenciler ve velileri ile görüşmeler yapılıp uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.
 • Ders iç etkinlikler planlanırken diğer zümreler ile işbirliği yapılarak gerekli çalışmalar ortak planlanır.

Zümrenin Hazırlık, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Her dönem 3 yazılı sınav uygulanır.
 • Her konu sonunda konu değerlendirme sınavı uygulanır.
 • Her dönem 2 performans ödevi verilir ve değerlendirilir. Karnede belirtilen performans notlarından biri bu konu sınavlarının ortalaması alınarak verilir.
 • Dönemde 2 kez ders içi performans değerlendirilmesi yapılır.
 • İsteyen öğrencilere yılda 1 defa proje ödevi verilir ve değerlendirilir.
 • Değerlendirmeyi, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür, her sınav sonunda öğrencilerin soru analizlerini yaparak gerekli görülen kısımlar üzerinde tekrar durulur. Ayrıca sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme süreci de değerlendirilir. Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun gelişimi izlenir. Cito öğrenci izleme sisteminin verdiği raporlar doğrultusunda çalışmalar yapılır.
 • Sınavlar, matematik zümre öğretmenlerinin ortak çalışması ile hazırlanır.
 • Sınavlar, konu değerlendirme sınavları ve performans değerlendirme sonuçları K12net sistemine işlenerek, veliler öğrencinin durumundan haberdar edilir.

 

Zümrenin Çalışma Yöntemleri

 • Ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar matematik sınıfında yapılan etkinlikler ile matematiğin uygulama alanlarının kavratılması, karmaşık görülen matematiksel kavramlarının somut olarak incelenip, tanımının zihinden silinmemesi sağlanmaktadır.
 • Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken öğretmen sürekli aktarıcı değil rehber ve yönlendirici konumunda bulunmaktadır. Matematiğe ilgiyi artırma amacıyla öğrencilerimize proje çalışmaları yaptırılmaktadır.
 • Bireysel gelişiminde bir eksiklik gördüğümüz öğrencilerimiz, Eğitim Koçları tarafından tespit edilip öğrencilerimizin problem yaşadıkları konular üzerinde durulması sağlanır.
 • 7. ve 8.sınıf SBS derslerinde kullanılmak üzere öğrencilerimizin ayrıca takip ettikleri soru bankaları ve testler öğretmenlerimiz tarafından takip edilip, çözülmeyen testler ailelere öğrenci bilgi sistemi (k12net) ile bildirilir.

Tam öğrenme programı kapsamında öğrencilerimize takviye çalışmalar yapılmaktadır. Her sınıf düzeyinde belirli aralıklarla SBS deneme sınavları yapılır. Her konunun sonunda yapılan konu değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin eksikleri konu bazında görülür ve ardından hazırlanan çalışma kâğıtları ile konuların pekiştirilmesi hedeflenir.