Anasınıfı

Anasınıfı

ANASINIFI EĞİTİMİ

Eğitim Sistemimiz

Eğitim sistemimiz okul öncesi eğitim alanında çağdaş ve evrensel kabul edilen, Çoklu Zekâ, Yapılandırıcı Yaklaşım ve Milli Eğitim programlarının sentezidir. Eğitim sistemimizde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine önem veriyoruz. Eğitimimizde temel süreç “Etkin Öğrenme”dir.

Etkin Öğrenme Ortamında Çocuklar Ne Yapar?
• Çocuklar kendi kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan etkinlikler başlatırlar.
• Çocuklar materyalleri seçerler ve onlarla ne yapacaklarına karar verirler.
• Çocuklar materyalleri tüm duyularıyla etkin olarak araştırırlar.
• Çocuklar ilişkileri nesnelerle doğrudan deneyim edinerek keşfederler.
• Çocuklar materyalleri değiştirir, birleştirirler ve dönüştürürler.
• Çocuklar yaşa uygun araç- gereç ve aletleri kullanırlar.
• Çocuklar büyük kas gruplarını kullanırlar.
• Çocuklar deneyimleri hakkında düşünürler.
• Çocuklar yaptıkları hakkında kendi sözcükleriyle konuşurlar.

“Çoklu Zekâ” yöntemiyle çocuklar, kendi üstün ve üretken yanlarını keşfedip bunu daha da kuvvetlendirirler ve diğer zekâ tiplerini de geliştirme şansına kavuşurlar. Böylece çok yönlü yetişen çocukların kendilerine olan güvenleri artar, okula ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum ve davranış geliştirerek daha başarılı olurlar.

Yapılandırmacı yaklaşım; öğrenmeyi, “Deneyimle Anlam Oluşturma” olarak açıklayan bir teoridir. İnsanoğlu, bilgiyi doğrudan almanın aksine, onu kendisi oluşturur. Bu, öğrenmenin ancak mevcut bilgilere, deneyimlere dayalı olarak gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Bir bilgi ne kadar iyi sunulmuş olursa olsun, öğrenciler bir takım süreçlerde kişisel olarak bu bilgileri kullanmadıkça, geçmiş deneyimleriyle ilişkilendiremedikçe onları gerçekten öğrenmiş olmamaktadırlar.

Anadili Etkinlikleri

Anadili etkinliklerimizin amacı çocuklarımızın Türkçe’yi düzgün kullanıp, duygusal ve sosyal ifade yeteneği kazanıp, kendini başkalarının yerine koyarak duygularını ifade etme becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.

 

Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarımız

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında yaptığımız kitap çalışmaları, nokta birleştirme, benzerlik-farklılık, kavram ve görsel algılamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerimizin el- göz koordinasyonunu sağlarken, yönerge algılama, dikkat toplama ve küçük kas gelişimini desteklemekteyiz.

 

Yabancı Dil

0-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenimine başlayan çocukların ileriki yıllarda yabancı dili anadilleri gibi kullanabilecekleri düzeye gelebildikleri bilimsel araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak anadil programına paralel temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaları ve günlük hayatta öğrendikleri İngilizceyi kullanmaya özendirilmeleri ve sevmeleri amaçlanır. Çocuklar günlük dil kalıplarını oyunlar, şarkılar, drama, video ve el işi çalışmaları ile çoklu zekâ kuramına uygun olarak, yaparak, yaşayarak farkında olmadan öğrenirler. Anasınıfı İngilizce eğitimimiz hem eğitici hem de eğlendirici özellik taşımaktadır. Bu yaş grubunda derslerimiz her gün 40’ar dakika olarak yürütülmektedir. Ana dersten sonra 40 dakika da nativespeaker öğretmenimiz storytelling (Hikâye Anlatımı) dersini yürütmektedir.

 

Değerler Eğitimi

Amacımız değerli öğrencilerimize değer katabilmek, farklı ve özgün etkinliklerle erdem sahibi bireyler olmalarına katkıda bulunabilmektir.

 

Beden Eğitimi
Beden eğitimi derslerinde çocuklara eğitici, öğretici ve eğlendirici çalışmalar yapmaktayız. Derslerimizde top, ip, jimnastik sırası, minder, kule vb. gibi materyaller kullanarak dersi çeşitlendirmekteyiz. Jimnastik sırası kullanılarak yapılan çalışmalarda çocukların koordinasyon, dikkat, denge özelliklerini, top kullanılarak yapılan çalışmalarda küçük kas gruplarını, el-kol koordinasyonu gelişimini, grup çalışmalarında liderlik vasfını, sorumluluk sahibi olmayı, birlikte hareket etme özelliklerini, gruplar arası yapılan yarışma tarzı çalışmalarda kazanma duygusunu, takım ruhunu, rekabet duygusunu ve kazanan grubu takdir etme özelliklerini geliştirmeyi amaçlayarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

Drama

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan dramanın genel amaçları:

• Üretkenlik ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral-motivasyon geliştirme
• Kendini tanıma 
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukların doğuştan var olan merak ve keşfetme duyguları fen ve doğa çalışmalarımız ile desteklenmektedir. Fen ve doğa çalışmaları çocukların belirli bir obje üzerinde yoğunlaşıp, inceleme ve araştırmalar yaparak, neden-sonuç ilişkisi kurmaları, problem çözebilme ve bilimsel düşünme biçimiyle tanışmalarını hedeflemektedir.

 

Bilgisayar

Anasınıfı bilgisayar eğitim programımız; çocuklara haftada 1 saat öğrenmeyi eğlenceye dönüştüren programlarda,  temel klavye kullanımı ve fare hâkimiyeti sağlamak, okulumuzda kullanacakları Microsoft Office programlarını öğrenebilmeleri için gerekli temel bilgileri oyun oynar gibi fark etmeden öğretmek,  bilgisayarın sadece oyun oynamak için değil öğretici etkinlikler yapmak için de kullanılabileceğini onlara anlatmak ve ana sınıfı programında öğrendikleri kavram ve konularla ilgili kazanımlarının pekiştirilmesine olanak sağlama amaçlıdır.

Bu eğitimde, bugünün teknolojisini üretken bir biçimde kullanırken, öğrenilenlerin kalıcı olması için ilgi çekici temalar ve gerçek hayata uyarlanabilen projeler belirleyerek, öğrencilerin bunları güncel hayatlarında uygulayabilmelerini ve işlenen konular ile diğer derslerde kazandıkları bilgiler arasında bağlantı kurmalarını sağlamaktır.

Müzik

Müzik etkinliklerinin temel amacı; öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır. Orff aletleri, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik sınıfımızda uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Geziler

Sene başında belirlenen ünite pekiştirici ve eğlendirici gezilerde gezi öncesi çocukları heyecanlandıracak ön bilgiler verilir. Çocuklar gezideki deneyimleriyle doğal ortamda öğrenmeyi gerçekleştirmiş olurlar ve gezi sonrası yapılan aktivitelerle etkinliğin kalıcı olması sağlanır.

 

Mutfak Etkinlikleri

Çocuklarımızın besin maddelerini kullanarak maddenin değişimi, miktar öğrenimi ve kavramlarla ilgili gözlemler yapma fırsatı buldukları eğlenceli bir aktivitedir.

 

Oyun Etkinliği

Oyun; çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yoldur. Oyun ile çocukların insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimleri desteklenmektedir. Tüm eğitsel faaliyetlerimizde oyun yöntemi kullanılmaktadır.

 

Sanat Etkinliği

Sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin duygularını resim ve üretici etkinliklerle ifade ederken aynı zamanda el- göz koordinasyonun gelişmesi, farklı materyalleri (kumaşlar, kutular, kil, boyalar vs.) kullanabilmeleri, üretkenliklerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

 

Satranç

Okul öncesi dönemde satranç, çocukların zihin ve hayal kurma gücünü, dikkatini toplayabilmesini, öngörüyü ve buluş yeteneğini geliştirir. Sabırlı olmayı, ölçülülüğü, soğukkanlılığı, kapsamlı düşünmeyi, kurallara ve rakibe karşı saygılı olmayı öğretir. Çocukların yeni sözcük ve kavramlarla tanışmasını sağlayıp, özgüven duygusunu geliştirip, eğlendirir.

 

Serbest Zaman Etkinliği

Öğrencilerimizin arkadaşları ile ortak mekân, paylaşma ve materyalleri birlikte kullanma, duygu ve düşüncelerini yaptıkları ile ifade etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Çocuklar küçük gruplar halinde öğretmen rehberliğinde ilgi ve isteklerine göre köşelere yönlendirilirken, öğretmen çocukları oyun ortamında gözlemleme fırsatı bulmaktadır.

 

Anasınıfı
Anasınıfı
Anasınıfı
Anasınıfı