Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
 
Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluşturularak  çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmayla okulumuzda eğitim faaliyetleri sınav odaklı değil, M.E. B mevzuatı ve alternatif eğitim yaklaşımına uyumludur.  
Bu eğitim modeli çocuğun var olan kapasitesi tanıyarak en üst seviyede kullanmasına imkan verecek bir program uygulamaktadır.  Zenginleştirme Eğitim Modeli(ZEM) eğitimi sadece teori değil uygulamaya ağırlık veren bir sistemdir.  Mutlu çocuk anlayışı ile yaparak yaşayarak öğrenen bireyler yetiştirilecektir. Bu modelde  uluslar arası sistemlere entegre çalışmalar olacaktır. Öğrenciler sadece akademik yönden değil zeka, sosyal beceri, kişilik ve karakter, fiziki ve manevi(gönül) eğitimi olarak beş boyutta yetiştirilecektir. Böylece insan olarak bütün yönleriyle tam bir eğitim alarak insanı kâmil olma hedefini gerçekleştireceklerdir.
Eğitim modelimizin beş boyutu vardır.
IQ (Intelligence Quotient) Zihinsel Gelişimi,
CQ (Communication Quotient) Sosyal Gelişimi,
EQ (Emotion Quotient) Duygusal Gelişimi,
SQ (Spiritual Quotient) Ruhsal Gelişimi,
KQ (Kinesthetic Quotient) Bedensel Gelişimi
Zeka Eğitimi
IQ (Intelligence Quotient) Zihinsel Gelişim 
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yetenek aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahşedilmiş olağanüstü bir nimettir. İnsan, beyin potansiyelini kullanarak her türlü problemini çözer, sıra dışı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaştıracak eserler üretir.
Mevcut eğitim sistemlerinde müfredat her ne kadar yenilenip gelişse de okullarda uygulanan eğitim modeli çocukları sadece zihinsel bir varlık olarak ele alır, onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını yok sayar. Buna rağmen çocukların zihinsel gelişimi adına yapılanlara yakından bakıldığında görülen en önemli uygulama sürekli akademik bilgi yüklemektir. Çocuklar henüz ilköğretimin 4. ve 5. sınıfından itibaren yoğun akademik bilgi yüklemesi ve sınav hazırlığının stresine maruz bırakılırlar. Bu uygulama görünüşte çocukların zihinsel gelişimine önem verildiği intibaını uyandırsa da maalesef tam tersi etki yapar. Çocuklar problem çözme, analiz, sentez, sıra dışı düşünme, üretkenlik gibi temel zihinsel becerileri bile edinemezler. Sınavlar için ders çalışan, bir takım bilgileri sınav öncesi ezberleyerek sınıflarını geçen öğrenciler, düşünmeyi ve üretmeyi gerektiren hiçbir projeye yanaşmaz hale gelirler.
 Özetle mevcut eğitim sistemlerinde sürekli olarak akademik bilgi yüklenmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla Zihinsel Gelişim Eğitimi programı hazırlanmıştır. Bu programla öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aşağıdaki gibidir.
a. Zekâ, Yetenek ve İlgi Alanı Eğitimi
b. Üretken Düşünme Becerisi
c. Özgün ve Yeni Fikirler Oluşturma Becerisi
d. Dikkati Becerisini Arttırma Çalışmaları
e. Mucitlik ve Proje Yapabilme Becerisi
 
Hedeflenen becerileri kazandırmak için aşağıdaki etkinlikler yapılır.
a.Akıl Oyunları
b.Sıra dışı Düşünce
b.Düşünme Becerileri
c.Problem Çözme Becerisi
e.Dikkat becerileri
 
Kişilik Eğitimi
EQ (Emotion Quotient) Duygusal Gelişimi,
Araştırmalar, Zeka  seviyesinin başarıyı etkilemesine karşın; sabır, özgüven, çalışkanlık, cesaret vb. duyguların iş, aile ve sosyal yaşam başarısı üzerinde en önemli belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Karar verme sürecinde düşüncelerimiz kadar, duygularımızı da aktif olarak kullanıyoruz. O halde çocukların eğitimi söz konusu olduğunda onların kişilik gelişimini göz ardı edemeyiz.
Eğitim dünyasından iş dünyasına kadar pek çok sektörden insanlar “ Kişilik Gelişimi” çalışmalarıyla yakından ilgilendiler. Tüm dünyada ” Kişilik Gelişimi” kavramının bu denli ilgi görmesinin nedenlerini, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu toplumsal ve psikolojik gelişmelerle birlikte değerlendirmemiz faydalı olacaktır.
Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası hoşgörü, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi duygular azalmakta ve şiddet olayları giderek yayılmakta. Son yıllarda özellikle Batı dünyası, Mevlana’ dan, Yunus’ tan   doğu medeniyetinden devşirmeye çabaladıkları bir takım mistik öğretilerle huzur bulmaya çalışmaktadır. 
Çocuklarımızın Zeka gelişimi için öğretim modelleri, müfredatlar geliştiriyoruz. Peki onların kişilik gelişimini de yeterince önemsiyor muyuz?  Elbette tüm anne babalar çocuklarının bu yönüyle de gelişmesini ister. Ama popüler eğitim sadece sınavları önemsediği için ebeveynler istemese de bu yapıya ayak uydurmuş durumdalar. Çocukları yüksek notlar getiren aileler, her şeyin yolunda gittiğini düşünebilirler. Oysa eğitim, sınavlara hazırlanmaktan çok daha fazla bir şeydir. Okullarda bilgi ezberletip sınavlara hazırlamak için yapılanlar karşısında çocukların kişilikleri zedeleniyor. Merak duyguları yok oluyor, özgüvenleri zarar görüyor. Çocuğa öğretilen bilgi, çocuğun kişiliğine verilen zararı telafi etmez.    
Kişilik Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışlarının oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiştir.
Özetle öğrencilerimizin, aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim iklimi oluşturularak öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aşağıdaki gibidir.
Sevgi
Saygı
Sorumluluk
Yardımseverlik,
Adalet
Doğruluk
Vefa
Takım Ruhu
Sabır
 
Sosyal Beceri Eğitimi
CQ (Communication Quotient) Sosyal Gelişimi,
Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle dünya gittikçe küçülmüştür. İnsanlar artık başka insanlarla ve toplumlarla daha çok iletişim kurmak mecburiyetinde kalmaktadır.
Kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bozukluğun temelinde iletişim becerilerinin eksikliği yatmaktadır. Sağlıklı ve etkili iletişim becerilerine sahip olmayan insanların bir grubu aşırı derecede çekingen, bir grubu da fazlaca saldırgandır. İnsanın sosyal gelişimi için iletişimin temel ilkelerini bilmesi ve günlük hayatında bunları uygulaması huzur ve mutluluğu açısından son derece önemlidir.
Sosyal Gelişim Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.
Sosyal Beceri Eğitimiyle öğrencilerin temel iletişim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıştır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.
 
Hedeflenen becerileri kazandırmak için aşağıdaki etkinlikler yapılır.
a.Akıl Oyunları
b.Yazılı İfade Becerisi
c.Sözlü İfade Becerisi
d.İletişim Becerisi
e.Görgü Kuralları
 
Bedensel Gelişimi Eğitimi
KQ (Kinesthetic Quotient) Bedensel Gelişimi
Sağlığımızı bozan hormonlu yiyecekler, çeşitli hastalıklara yol açan kimyevi ürünler, obeziteyi arttıran beslenme alışkanlığı, apartman kültürüyle hareketsiz yaşam biçimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. İnsan fıtratına uygun olmayan bu yaşam biçimi, çocuklarda hem bedenen hem ruhen birçok hastalıklara yol açmaktadır. 
Fiziki Eğitimle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaşamaları, temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir.
Hedeflenen becerileri kazandırmak için aşağıdaki etkinlikler yapılır.
a.Akıl Oyunları
b.Sağlıklı Beslenme
c.Düzenli Spor 
d.Kişisel Bakım ve Temizlik Alışkanlığı
e.Doğru Uyku Stratejileri
 
Manevi Eğitim
SQ (Spiritual Quotient) Ruhsal Gelişimi,
Manevi Eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedeflenmiştir. Böylece manevi tekamül sağlanarak insanı kamil olma yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır.
Zenginleştirme Eğitim Modeli’nin Manevi Eğitim ayağında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir.
Hedeflenen becerileri kazandırmak için aşağıdaki etkinlikler yapılır.
a.Akıl Oyunları
b.Mukaddes Kitabımız
c.Peygamberlerin Hayati 
d.Ehli sünnet inanç ve itikadı
e.Dua ve Sureler
f.Adap ve görgü kuralları
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz
Eğitim Modelimiz