Bursluluk İmkanı

Bursluluk İmkanı

ÖZEL İSABET OKULLARI

BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Özel   İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda okuyacak olan öğrencilere, başarılarına paralel olarak belirlenmiş kriterler doğrultusunda sunulacak karşılıksız eğitim-öğretim hizmetinin koşullarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, Özel   İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda okuyacak olan öğrencilere verilecek burslara ilişkin esasları kapsar. 
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen; 
“Özel   İsabet”, Özel  İsabet İlkokulunun / Ortaokulunun kurucusu ve sahibi olan tüzel kişiliği, 
“Öğretim Yılı”, ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, 
“Ağırlıklı Puan Ortalaması” ders yılı sonunda öğrencinin, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ile İngilizce derslerinden aldığı puanların ders saatleri ile çarpımı sonucu elde edilen toplamın toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalamayı, 
“TMFSİ” Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ile İngilizce derslerinden aldığı puanları,
“Uyarı” Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 8.Kısım 1.Bölüm 109. maddesine göre “Uyarma Yaptırımı”nı
“İOS” (İsabetli Olma Sınavı) Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu 4. 5. 6. ve 7. sınıfında okumakta olan ve aday öğrencilerin seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınavı,
“Kesin Kayıt” Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu yönetimi tarafından belirlenen ve duyurulan okula kayıt yaptırma tarihini,
 
İKİNCİ KISIM
A- Özel  İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda öğrenim görecek öğrencilere uygulanan İOS Başarı Bursu
A-1) Özel  İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilere uygulanan İOS Başarı Bursu
Madde 4- Özel   İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin, İsabetli Olma Sınavı sonuçlarına göre kendi sınıf düzeyinde 550 puan ve üzeri alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için belirtilen oranlarda burs verilir. İOS Bursu yılda bir kez Şubat veya Mart ayında uygulanır.
A-2) Özel  İsabet Ortaokulunda 6. 7. sınıfta öğrenim görecek öğrencilere uygulanan İOS Başarı Bursu
Madde 5- Özel   İsabet Ortaokulunda 6. ve 7. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin, İsabetli Olma Sınavı sonuçlarına göre kendi sınıf düzeyinde 550 puan ve üzeri alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için belirtilen oranlarda burs verilir. İOS Bursu yılda bir kez Şubat veya Mart ayında uygulanır.
A-3) Özel   İsabet İlkokulunda / Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim görecek öğrencilere uygulanan İOS Başarı Bursu
Madde 6- Özel  İsabet Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin, İsabetli Olma Sınavı sonuçlarına göre kendi sınıf düzeyinde 550 puan ve üzeri alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için belirtilen oranlarda burs verilir. İOS Bursu yılda bir kez Şubat veya Mart ayında uygulanır.
Madde 7- Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bu haktan faydalanabilmesi için Özel   İsabet İlkokulunun / Ortaokulunun 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda boş kontenjan olması gerekmektedir.  Boş kontenjan oluştuğunda bursu hak eden öğrencinin kesin kayıt şartına bağlıdır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Verilen Bursların Devam Edebilmesi İçin Gerekli Koşullar 
Madde 8- 5. 6.ve 7. sınıf için Başarı Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin bir üst sınıfta bursunun devam edebilmesi için TMSFİ derslerindeki ağırlıklı puan ortalamasının 85 puanın altına düşmemiş olması, yapılacak İOS sınavındaki burs kriterlerine uygun olması gerekir. Başarı Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin uyarı dışında bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler Yürürlük
Madde 9- Bu yönetmelik hükümleri, Özel  İsabet İlkokulu /Ortaokulu Yönetim Kurulunun   onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
Özel Hükümler 
Madde 10- Başarı Bursu verilen öğrencinin ailesinin gelir durumuna bakılmaz.
Madde 11- Başarı Burslarına yansıyacak KDV, Kurumlar Vergisi, vb. vergiler Özel  İsabet İlkokulu / Ortaokulu tarafından karşılanır. 
Madde 12- Burs kazanan öğrencileri içeren listeler, Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu Yönetim Kurulunun onayından sonra ilan edilir. 
Madde 13- Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu Yönetimi, yukarıda belirtilen öğrenci sayısı, burs oranlarında ve burs koşullarında, önceden duyurmak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Madde 14- Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu dışından, özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlardan gelen burs verme talepleri Özel  İsabet İlkokulu / Ortaokulu Burs Yönetmeliği koşulları dâhilinde, Özel  İsabet İlkokulu / Ortaokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Madde 15- Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu İOS kapsamında burs kazanan öğrencilerin bursluluğuna servis, kırtasiye ve kıyafet ücretleri dâhil değildir.
Madde 16- Özel   İsabet İlkokulu / Ortaokulu İOS kapsamında verilen burs oranı bir yıl geçerlidir  öğretim yılı için belirlenen liste fiyatı üzerinden uygulanır.
Madde 17-Öğrenci Burs Kuralları Sözleşmesi
 
Değerli Velimiz, Kıymetli öğrencimiz
İsabet Eğitim Kurumları olarak gerçekleştirilmek üzere önümüze büyük hedefler koyduk. Bu büyük hedefleri ancak siz değerli velilerimiz ve Kıymetli öğrencimiz birlikte gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz.  öğrenci burs kuralları sözleşmesi ile bu standartları yazılı hale getirmek, ortak tutum geliştirmek ve kurumdaki süreçlere hep birlikte katılmak ve sorumluluğu paylaşmak hedeflenmektedir. 
Yeni eğitim öğretim yılının sizlere ve kurumumuza başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.
Burslu Öğrencinin Sorumlulukları
1. Burs hakkı kazanan öğrenci, kabul edilmeyen öğrenci davranışlarını yapmaz.  Öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir ve yaptırım alırsa, burs hakkını kaybeder.
2. Burslu öğrenci, şahsına ait eğitim-öğretim malzemelerinin, kaybettiği tüm okul malzemelerinin temininden, zararın tazmininden, gezi vb. etkinliklerin bedelinden sorumludur. Bunların burs kapsamında olmadığını bilir. 
3. Burslu öğrenci, okula devam konusunda azami özenlidir. Öğrencinin raporlu ve görevli/izinli olduğu günlerin dışındaki devamsızlığı 10 günü aşmaz. Yapılan tüm resmî törenlere  ve okul etkinliklerine katılır; sorumluluk alır, verilen görevleri yapar, okulu temsil eder.
4. Burslu öğrenci tüm çalışmalarında, okul yaşantısında ve davranışlarında dürüstlük ilkesini koşulsuz olarak benimser ve uygular. Okul yaşantısına olumlu ve yapıcı katkıda bulunur: Etkinlikler, törenler, toplumsal hizmet çalışmaları, kulüp çalışmaları, öğrenci konseyi gibi çalışmalarda sorumluluk üstlenir ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
5. Burslu öğrenci, verilen tüm proje ve araştırma çalışmalarını tam ve nitelikli yapar, zamanında teslim eder. Akademik dürüstlük ilkesiyle çalışır. Çalışmalarında kopyaya ya da bire bir alıntıya yönelmez; kaynak belirtir.  
6. Öğrenci danışman öğretmeninin tüm yönlendirmelerini dikkate alır, kendisine gerekli durumlarda bilgi verir, beraber alınan kararları uygular. Burs komisyonunun, danışmanın hazırladığı raporları dikkate alacağını bilir.
7. Danışmanı, öğrenci hedeflenen akademik performansı gösteremediğinde ailesiyle toplanır ve öğrenci ilerleme için oluşturulan çalışma planına eksiksiz olarak uyar. 
8. Bursluluk durumu hakkında velisinin, danışmanının ve okul idaresinin sorumluluklarını bilir ve yerine getirir.
 
Burslu Öğrenci Velisinin Sorumlulukları
1. Burs prosedürlerini ve sözleşmesini okur ve gereklerini gerçekleştirmede görev alır.
2. Okul idaresi tarafından verilen tüm formları eksiksiz ve doğru doldurur; burs formlarında yer almış ve değişen her türlü bilgiyi zamanında günceller. İsabet İÖO, aksi bir durum olana kadar, doğru beyan ilkesinden hareket eder.
3. Aileler maddi durumlarında, öğrencinin burs oranını herhangi bir şekilde etkileyecek bir değişiklik olduğunda okulu bilgilendirir.
4. Okul idaresi ve öğrencinin danışmanıyla iş birliği içinde hareket eder. Danışman ile her dönem sonunda toplantı yaparak öğrencinin performansı hakkında bilgi alır.
5. Okulun gerekli gördüğü hallerde akademik destek vermek için  belirlediği çalışma takviminin uygulanmasında sorumluluk alır, programı destekler.
6. Bursluluk durumu hakkında öğrencinin, danışmanın ve okul idaresinin sorumluluklarını bilir.
7. Bursluluk hizmetinin öğrencinin öğrenme ve zeka kapasitesine paralel olarak öğrencinin ders başarısının da okul ve sınıf ortalamasının üstünde olması gerektiğini bilir.
 
Burs Yineleme Başvurusu ve Değerlendirme Takvimi
1. Okulun kapanmasını takip eden ay içerisinde günü burs komisyonu toplanır. Burs koşullarını taşıyan öğrencilerin burslarını yeniler. Aynı haftanın cuma günü aileleri bilgilendirir.
2. Aile bir sonraki hafta sözleşmesini imzalayarak kayıt yeniler.
3. Burs komisyonu, burs koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin velileriyle Haziran ayında 
görüşme yapar. Bursun devam edip etmeyeceği komisyonun yetkisindedir. 
Not: Özel İsabet ilkokulu ve ortaokulu  Öğrenci Davranış Kuralları  Okul Davranış Puanı  50’nin altına düşmesi durumunda: Söz konusu öğrencinin akademik başarısı olumlu olsa bile, öğrenci burs hakkını kaybeder ve okul bursluluğuna başvuramaz.
Madde 18-ÖZEL İSABET İLK-ORTAOKULU BURSLU ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
 
KAPSAM
1. Bu sözleşme Özel İsabet İlköğretim Okulu  ile burslu  okuma imkânından faydalanacak öğrenci arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlenmesine ve korunmasına yönelik hususları kapsamaktadır.
TANIMLAR
2. Kurum/Okul; Çamlıca  İşletmesi’nin kurucusu olduğu Özel İsabet İlköğretim Okulu  Burslu/ücretsiz okuma, o öğretim yılı için belirlenmiş eğitim-öğretim ücretine ait ücretlerin kurum/okulca karşılanmasını, 
3. Ders yılı, ilgili Bakanlıkça belirlenmiş Çalışma Takvimine göre iki yarı dönemden oluşan süreyi,
4. Burslu  öğrenci kurumun/okulun Eğitim  hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanan  ’yi,
 
BURSLU  OKUMANIN ŞARTLARI
5. Burslu  okuma, öğrencinin akademik başarısına ve davranış özelliklerinin istenen ölçüde olmasına bağlıdır. Bursluluk hakkı okulun belirlediği Sınav veya Sınavların ortalaması sonucunda belirlenir ve karşılıklı olarak kabul edilip sözleşme imzalandıktan sonra başlar. Devam etmesi de yapılan  sınavlarında okulun belirlediği hedefin tutturulması ve öğrencinin yıl sonu notunun her bir ders için asgari 70 (4) olması, davranış açısından ise “M.E.B. Disiplin Yönetmeliği”nde belirtilmiş olan ve cezayı gerektiren hallerden uzak olmayı ifade eder.
6. Burslu okumu hakkı 2018-2019eğitim-öğretim yılından itibaren başlar.
7. Burslu  okumanın süresi 3 yıldır. Bir sonraki yıl öğrenci yakaladığı başarıyı sürdüremezse %20, ikinci yıl %20, üçüncü yıl ise bursluluk hakkının tamamını kaybeder.
8. Burslu  okuma söz konusu öğrenci için öğretim ücretinde    yemek   , servis   , kitap kırtasiye vb destek hizmetleri için geçerli değildir.
 
BURSLU  OKUMA HAKKININ SONA ERMESİ
9. Burslu  okuma, öğrencinin akademik başarısının yetersiz olması ve davranış bozukluğu sebebiyle ceza alması durumunda ortadan kalkar. 
10. Öğrencinin akademik başarısında yetersizlik olması durumunda öğrenci ve velisi sözlü olarak uyarılır. Başarısızlık durumunda birinci dönem karnesi veliye ve öğrenciye yapılmış yazılı bildirim yerine geçer. Yıl sonunda da bu akademik başarısızlık devam ettiği taktirde burslu  okuma hakkı sona erer.
11. Davranış bozukluğunun sözlü uyarı ve kınama cezasını gerektirdiği hallerde durum  velisine tebliğ edilir. Sözlü uyarı ve kınama cezasını gerektiren davranışını ikinci uyarıdan sonra da düzeltmeyen ve ısrarla devam ettiren öğrencinin burslu  okuma hakkı sona erer. 
12. "Burslu öğrenci, okuldan ailesinin isteği ile ayrılıp başka bir özel okula burslu veya normal olarak kayıt yaptırırsa, daha önce burslu okuduğu yılların ücreti, liste fiyatı üzerinden öğrenci velisinden tahsil edilir. Bu maddeyi burslu öğrenci velisi peşinen kabul ve taahhüt eder."
TARAFLAR/KABULLERİ
İş bu burslu okuma hakkı sözleşmesi ilan edilmesinden itibaren taraflarca okunmuş ve kabul edilirmiş sayılacaktır. Veli bunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 
Yürürlükten Kaldırma
Madde 19- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, önceki yıllarda  yürürlüğe giren Özel  İsabet İlkokulu / Ortaokulu Başarı Bursu Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
 
Bursluluk İmkanı
Bursluluk İmkanı
Bursluluk İmkanı
Bursluluk İmkanı