Akademik Müfredat

Akademik Müfredat

İzmir İsabet Okullarında

Akademik Müfredat

 • Okulumuz en üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.   Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.
 • Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından
 • sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz; öğretmenler kurulu kararı, veli istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli ders olarak, yabancı dil, bilgisayar, drama vb. çeşitli eğitimler almakta, sanat ve spor etkinliklerine katılmaktadır. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmaktadır.
 • Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.
 •  Derslere ait temel kavramların öğrenilmiş olması ve bu bilgilerin öğrenciler tarafından farklı durumlara ve problemlere uygulanabilme yeteneklerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Her öğretmenimiz konuların tam öğrenilmesi için aşağıdaki şekilde ders işler.
 • Birinci Adım; Bir ünite ile ilgili temel tanım, özellik, kavram ve bilgilerin verilmesi, öğrenmeye hazır hale getirilmesi.
 • İkinci Adım ; İlk adımdaki öğreti ve becerilerin ne ölçüde kazanıldığının belirlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması,
 • Üçüncü Adım; Öğrenilen temel bilgi ve kavramların farklı problemler içinde kullanılarak uygulamalarla pekiştirilmesi. Öğrenci merkezli, aktif eğitim sisteminin uygulanması.Diğer tam öğretim tekniklerinin uygulanması.
 • Dördüncü Adım; Tüm kazanılan bilgi ve pratikleri daha ileri analiz ve sentez seviyesinde uygulamalarına girilerek çok yönlü düşünebilme ve akıl yürütme becerilerinin artırılması.
 •             Beşinci Adım ;
 • Öğrenilenlerin kontrol edilerek pekiştirilmesi, eksiklerinin giderilmesi. Belirli aralıklarla tekrar programlarının yapılması.
 • En verimli öğrenme ders ortamında gerçekleşir.  Öğrencilerin derse aktif katılımları, derslere düzenli devamları ve dersi derste öğrenme, not tutabilme becerilerinin kazandırılmasına çok özen gösterilir. Öğrencilerin ders disiplinine uymaları ve ders devamları titizlikle denetlenir.
 • Öğrenciyi eğitim noktasında doyuracak; ek dersler bilgisayarda tekrar dersleri,soru çözüm günleri ve hepsinden önemlisi öğrencilerin, öğretmenlerine her zaman rahatlıkla soru sorabileceği eğitim anlayışımız vardır.
 • Sınıflarda çift öğretmenli sistem vardır. 
 • Sınıfları idare tarafından sürekli kontrol edilir. Habersiz kontroller yapılır. Öğretmen her an denetime hazırdır. Öğretmen kendi belirleyeceği gün ve saatlerde velileri davet edip dersleri izletir. Sınıflarda ki öğretmenler zaman zaman  değişip farklı sınıflarda ders anlatır. Dersine branş öğretmeni giren sınıflardan zayıf olan öğrencinin yetiştirilmesi için hususi programlar yapılır.
 • Öğretmen sınıfında ki öğrencinin   evini zaman zaman arayıp     ne yaptığının kontrol eder ve ziyaret eder.
 • Her gün ilk ders güncel konular konuşup talebenin şuur kazanmasına yardımcı olur. Dördüncü sınıftan itibaren her ders için şubeler arası ortak deneme sınavları yapılır. Eksik olan konular sınıf öğretmenlerince  tamamlanır.
 • Yapılan performans ve projeler okulda sergilenir. Talebeler dersten sonra okulda kalarak  performans ve projeler ve etütleri programlı bir şekilde okulda yapılır.

 

 
 • Beden Eğitimi
 • Okulumuzda beden eğitimi dersine bağlı etkinlikler, öğrencilerin iyi bir sporcu olmalarından çok, sporda kazanılan başarıların ve alışkanlıkların yardımıyla zorlukların üstesinden gelmeyi, yaşamın her anında centilmence yarışmayı, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.
 • “Sağlıklı bir yaşam için spor” ilkesini savunur. Beden eğitimi derslerinin dışında yürütülen spor etkinliklerinde, öğrenciler yeteneklerine uygun branşlara katılacak şekilde gruplandırılır.

 

Ülkemizde öğretim büyük ölçüde kitaba (metne) dayalı olarak yapılmaktadır.  Metne dayalı öğretim ise sözel ağırlıklı öğretim olması nedeniyle, ezberci öğrenmeyi teşvik etmektedir. Okullardaki öğretim —öğrenme sürecinde, iki ve üç boyutlu araçlardan yeterince yararlanılamaması nedeniyle, öğrenciler konuları daha anlamlı ve etkili biçimde öğrenememektedirler. 

Oysa okulumuzda eğitim teknolojisinden bütün derslerde etkin şekilde yararlanılır.

Okulumuzda bilgisayar eğitimi iki aşamalı olarak yürütülür:

 • Bilgisayar laboratuarlarını, bütünleşmiş sisteme bağlı sınıflardaki bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur-yazarlığı kazandırılır ve bilişim araçları kullanılarak, teknoloji bireyin yaşamına katılır.
 • Bilgisayarın sınıf ortamında CD-ROM’ lar ve internet aracılığı ile dersin öğrenilmesi ve zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

 • Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, Dinini kaynağından öğrenmesini ve araştırmasını bilen, sorunluluk sahibi nesiller yetiştirmektir.
 • Öğrencilerimizin zihninde insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlak ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak ve dinimizi örf adetlere göre değil kaynaklarından öğrenebilme ve araştırabilme becerisi kazandırmak. Ayrıca, dinimizi kaynağından doğru bir şekilde öğrenen öğrencilerimizin, öğrendiklerini doğru bir şekilde uygulamalarını sağlamak. Bu şekilde bir hayat sürdürmeyi hedefleyen öğrencilerimizde temel hedef olan “Hz. Allah (c.c.) ve Peygamber (s.a.v.)” sevgisini kazandırmaktır.
 •  
 • Öğrenci merkezli dokümanlarla öğrenci gelişimi takip edilir. Ders sonlarında dersin anlaşılabilirliği konusunda soru-cevap tekniği kullanılır. Öğrenilecek dualar çizelgelerle takip edilir, dua ve surelerin manasını kavraması sağlanır. Konu bitiminde verilen performans görevleriyle değerlendirme yapılır. Derslerde özellikle öğrencilerin dersi anlatmalarına, slaytlarla ve soru-cevaplarla sunmalarına özen gösterilir.
 •  
 • Haftanın belirli günlerinde bir araya gelip ortak çalışma yapmak. Derslerde uygulanacak etkinliklere karar vermek. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmalar için ön hazırlık yapmak. Öğrencilere verilecek etkinlik ve pano çalışmalarını belirlemek.
 • Dini Bayramlar, Kandil gecelerimiz, Peygamberimizin Doğumu gibi önemli günlerde uygulayacağımız etkinliklerimizde öğrencilerimizi etkin kılmayı planlamak

 

Okulumuzda; fen eğitimi çağdaş eğitim teknolojine uygun aktif öğrenmeyi sağlayıcı öğretme-öğrenme etkinlikleri ile işlenir, öğrenme faaliyetleri, zevkli ve eğlenceli hale gelir. Her çocuk küçük bir bilim adamı olarak görülür. Eğlenceli bilim çalışmaları yapılır.

Okulumuzda fen eğitimine yönelik olarak;

   Tam donanımlı laboratuarlar,

   Bilim Uygulama Merkezleri aktif kullanılacaktır.

Öğrencilerimizin Fen Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri;

 • Okur ve fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur.
 • Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar.
 • Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.
 • Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.
 • Yerinde ve yeterli veri seçer.
 • Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.
 • Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.
 • Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir.
 • Fen bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.
 • Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.
 • Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
 • Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme  yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir.
 • Devamlı meraklıdır.
 • Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir.
 • Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.
 • Uzay ilişkilerine ilgi duyar.
 • Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.
 • Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar.
 • Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.
 • Kararlı ve sabırlıdır.
 • Üretkendir.
 • Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.
 • Sorgulamalarında “Ne?”, “Nasıl?”, “Neden?” sorularının ötesine ulaşmaya çalışır.
 • Kendine güvenir, kendi başına  bir iş üstlenebilir.
 • Yaşıtlarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürün ortaya koyar.
 • Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.
 • Bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.
 • Olaylar arasındaki bağlantıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt edebilir.
 • Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.
 • Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.
 • Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.
 • Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.
 • Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.
 • Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.
 • Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.
 • Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
 • Yeni deneyler yapmaya isteklidir.

 

Okulumuzda yeterli sanat eğitimi alan öğrenciler;

       Sanatın hayattaki önemini ve gerçekliğini kavrar.

       Estetik duyarlılığı gelişir.

       Sanata ve sanatçıya değer verir.

       Niteliksiz sanat eserlerinden uzak durur.

       Sanata ve sanat olaylarına ilgi duyar, önem verir, koleksiyon yapma bilinci gelişir.

       Kültür —sanat değerlerini kavrar, bu birikimi yarına aktarma bilincini kazanır.

Okulumuzda uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler:

 • 1.Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir. Uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.
 • 2.Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.
 • 3. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.
 • 4. Dersin işlenişi, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir.
 • Görsel sanatlar dersi, çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir.
 • Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaşım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır.
 • Öğrenciler bu eğitimle algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Bu nedenle resim ve klasik sanatlar eğitimi sadece boş zamanların değerlendirilmesi gibi süsleyici bir işlevi olan bir etkinlik değil, irade eğitiminin bir parçasıdır

 

Ülkemizde var olan matematik korkusunun temelinde matematik derslerinin eğlenceli değil de kurallarla dolu, anlaşılmaz ve karmaşık olarak sunulması vardır. Matematik aynı zamanda doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemidir. Matematikte yeterlilik kazanmamış bireylerin sanatsal, bilimsel ve felsefî formasyon kazanmaları mümkün değildir.

  Okulumuzda matematik dersi eğlenceli, oyuna dayalı, keşfetme —buluş gibi kalıcı yöntemlerle matematik dersliğinde zengin materyaller eşliğinde işlenir. Çocuğun yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran, sorun çözmede yardımcı olacak temel bir ders olarak düşünülür. Bu  “Eğlenceli Matematik” olarak özetlenir.

Okulumuzda, matematiksel zekâya ve düşünceye önem verilmekte ve matematik dersleri eğlenceli bir şekilde sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin Matematik Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri;

 • Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
 • Zihinsel çevikliğe sahiptir.
 • Orijinal yorumlar yapar.
 • Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
 • Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.
 • Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder.
 • Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.
 • Olağan dışı matematiksel işlemler yapar.
 • Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.
 • Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır.
 • Problemi kısa sürede çözer.
 • Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.
 • İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.
 • Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
 • Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir

 

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • İnsan kendini geliştirme çabasını sürdürürken önemli ya da önemsiz, bilinçli ya da farkında olmadan birtakım tercihler yapmakta, kararlar almaktadır. Bireyin küçük ve önemsiz gibi görünen kararlarında bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye dayanmasına, iç çatışmalarından haberdar olmasına, göremediği seçenekleri görmesine ve giderek sorunlarını kendi başına çözebilen bir birey olmasına yardım etmek rehberliğin ana hedefini oluşturmaktadır:
  Kısaca söylemek gerekirse; Rehberlik, bireye kendini anlamasını, çevresindeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirmesi için yapılan sistemli ve profesyonel yardım sürecidir.

 

 • Sınıf Öğretmenliği
 • Ortaokulda Her sınıf  rehber öğretmeni ve sınıf danışmanı tarafından takip edilir.
 • Milli ve manevi değerlere sahip ve bunu hayatına yansıtabilen, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, dünya ile kucaklaşabilecek evrensel değerlerle donanmış, üretken, araştıran ve sorgulayan, dil becerilerine hâkim bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak
 • Kazanımları, seviyeye ve ilgi alanlarına uygun şekilde düzenleyerek ders içi etkinliklerle konulara hakim öğrenciler yetiştirmek
 • Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek
 • Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak
 • Mümkün olduğu kadar günlük hayatla ilişki kurarak dersleri yapılandırmak

 Öğrencilerimizi; soran, sorgulayan, araştıran, inceleyen, öğrendiklerini günlük yaşamında rahatça kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek için dersleri kolaylaştırarak, öğretici ve eğlendirici bir eğitim yöntemini benimsemek, çağımızın gerektirdiği öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak eğitim öğretime devam etmektir.

Sosyal bilgiler dersi; temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalışmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaşımla seçilip yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine uygun duruma getirilmiş bir derstir.

Bir toplumun hayat anlayışı ve ortak değerleri ve kültürü, o toplumun yeni yetişen bireylerine sosyal bilimler aracılığı ile kazandırılabilir. Sosyal bilgiler; öğrencilerin yaşadıkları coğrafyaya, topluma, kültürel mirasa duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını doğru kavrayabilen ve eleştirel değerlendirebilen, olaylardan yeni yorumlar çıkarabilen, ilkeli düşünebilen ve davranabilen, inanç değerlerine sahip ve diğer inanç sistemlerine saygı duyabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri;

 • Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir.
 • İleri düzey, teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir.
 • Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır.
 • Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler.
 • Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür.
 • Sınıf arkadaşları tarafından bir grup stratejicisiyada organizatörü olarak görülür.
 • İnsan ilişkilerinde mizahı görür 
 • Orijinal öyküler anlatır ya da yazar.
 • Geniş bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur.
 • Diğer insanların görmediği ilişkileri görebilir.
 • Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.
 • İlerlemiş yoğunlaşmış ve geniş konulara eğilen bir okuyucudur.
 • İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlılık gösterip, samimi ilgi ve başkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder.
 • Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır.
 • Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme yeteneği vardır.

 

 • Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır.
 • Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama, kanıtları sıralama, hipotez oluşturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı ya da sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır.

 

 • Türkçe (Anadil) Öğretimi:

İnsanların yaşamında anadillerinin çok önemli bir yeri vardır. Bireylerin başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri büyük ölçüde anadilini etkili kullanmalarına bağlıdır. Anadilini de etkili kullanma ancak iyi bir anadili eğitimi ile mümkündür.

Dili doğru ve düzgün kullanma doğuştan gelen bir beceri değildir. Doğrudan doğruya eğitimle gelen bir beceridir. Bu beceri ise uygun ortamda doğru yöntem ve uygulamalarla verilebilir.

 

Anadil (Türkçe) Öğretiminde Uygulanan Temel İlkeler:

 • Dil doğal bir ortam içinde öğretilir.
 • Anadil eğitiminde bütün derslerden faydalanılır.
 • Okuma, yazma, anlatım, anlama, dinleme ve dilbilgisi faaliyetlerinin hepsine gereken ölçüde önem verilir.
 • Anadil (Türkçe) eğitiminde çeşitli araç gereçlerden faydalanılır. Ders sadece anlatım yöntemi ile işlenmez. Teknoloji ürünleri gerektiği kadar kullanılır.
 • Çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanılır. Öğrencilerin beynine ve kalbine kalıcı estetik imajlar düşürmek için onlara kültür yoğunluğu taşıyan eserler sunulur.
 • Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri olan; masal, şiir, mani, tekerleme, sayışma, destan vb. ürünlerden dil gelişiminde ve dil zevkinin verilmesinde yararlanılır.
 • Öğrencilere, anadil eğitimi ile edindikleri bilgi ve davranışları sunma imkânı verilir. Okul bünyesinde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo gibi basın yayın araçlarında öğrencilerin çalışmaları değerlendirilir.
 • Öğrencilere hızlı okuma ve anlama kabiliyetini geliştirecek etkinlikler yapılır.
 • Öğrencilerimize konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek etkinlikler yapılır.
 • Öğrencilere yazılı anlatım eğitimi verilir.

 

Yazma Becerisi Programı Uygulama Aşamaları:

 

   Türkçe haftalık ders saatlerinden bir saat bu etkinliklerin uygulanması için planlanır.

   İlkokul 2,3 ve 4. Sınıflarda Ve ortaokulda uygulanır.

   İlkokul birinci sınıflarda öğrenciler okumaya geçtikten sonra ikinci dönem uygulamaya başlanır.

   Öğretmenlerimiz sınıflarının seviyesine ve ilgi alanlarına göre etkinlikleri geliştirip, değiştirebilirler.

   Her bir etkinlik farklı aktivitelerle uygulanmalıdır. Bazen okul bahçesinde çimenler üzerinde, bazen kütüphane gibi sınıf dışı mekânlarda çalışılabilir. 

   Ders sonunda öğrencilerin yazıları öğretmen tarafından alınarak mutlaka okunmalı ve yazının okunduğunu belirten ve öğrenciyi motive edici kısa ifadeler yazılmalıdır.

   Öğrencinin yazma becerisindeki gelişimini takip etmek amacıyla yazılar tarihlerine göre düzenli şekilde bir dosyada saklanır.

   Öğrencilerin yazılarını isterlerse sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır.

   Başarılı ve örnek yazılardan bazıları sınıf panosunda sergilenebilir.

 

 • Okuyorum Gelişiyorum Projesi
 • Okulumuzda kitap okuma çalışmaları 1. sınıfın 2.döneminden sonra 10 Kitap, diğer sınıflarımız yılda 30 kitap okuma hedefine ulaştırılır.Dünyada en çok kitap okuyan Japonya’da 25 kitap ortalaması ile 1.sırada yer alırken okulumuzda dünya ortalamasının üzerinde bir çalışma yapılacaktır.
 •             Okumanın, insanın fikir ve ruh yapısını geliştiren alışkanlıklardan olduğuna inanan Okulumuz, okuma alışkanlığının, okul geneline yayılması için elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Bu fikirden yola çıkarak, her gün okuma alışkanlığının kazandırılması çalışmalarına ayrılır.Her sınıf haftada en az 1 Türkçe dersini kütüphanede araştırma ve okuma yaparak geçirir
 •             Ancak bir okulun, sadece öğrencileriyle değil, aynı zamanda bütün çalışanları ile de bir bütün olduğu inancıyla, okuma etkinliğine, aynı anda, bütün personelimizin de katılması gerektiğini düşünüyoruz.
 • Öğrenciler, kütüphaneden alıp okudukları Türkçe ya da İngilizce kitapları, belli zamanlarda  arkadaşlarının önünde kendi yorumlarıyla sunarlar.
 • Öğrencilerimizin yazma becerisini geliştirecek özel programlar yapılır.
 • Böylece, medeni cesareti gelişmiş, toplum önünde fikirlerini ve düşüncelerini açıkça söyleyebilen bir insan toplumu oluşturacağımıza inanıyoruz.

 

 

Akademik Müfredat
Akademik Müfredat
Akademik Müfredat
Akademik Müfredat
Akademik Müfredat
Akademik Müfredat
Akademik Müfredat