Müzikal-Drama

Müzikal-Drama

MÜZİKAL - DRAMA EĞİTİMİ

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir cümleyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlanan drama; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikleri içerir.

Drama etkinlikleri; kurumsal boyutun oluşturulmasının yanı sıra oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temel alınmak üzere atölye çalışmaları çerçevesinde yürütülür. Drama, yaşam durumlarını oyunda var olan “Kurallar içinde özgürlük” öğesini kullanarak, öğrencilere kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, kendini başkalarının yerine koyabilme fırsat ve olanaklarını verir. Böylece drama bir disiplin, bir öğretim yöntemi ve bir sanat eğitimi alanıdır.

Hedefleri

Günümüz eğitim sistemi içinde dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıralanabilir;

 • Estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma
 • Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma
 • Dil ve iletişim becerileri kazanma
 • İmgeleme gücü
 • Duygularını ve düşüncelerini geliştirme

Yöntemleri ve İçeriği

Drama çalışmalarında genellikle beş tür uygulama yöntemi yer alır. Bunlar: ısınma ve rahatlama çalışmaları, oynama, doğaçlama, oluşumlar ve değerlendirmedir.

Isınma ve rahatlama çalışmaları; çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmalarıdır.

Drama çalışmaları sanat eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm ana bilim dallarından yararlanır. Fotoğraftan müziğe, heykelden şiire, öyküye, kitle iletişim araçlarının eğitim açısından etkilerinden resme, eğitimin psikolojik temellerinden sosyolojiye olduğu gibi pek çok alandan kendine içerik oluşturabilir ve yukarıda sayılan yöntemler ile yine sayılan hedefleri gerçekleştirmeye çalışır.

Eğitimde Dramanın Öğrencilere Kazandırdıkları

Eğitimde drama öğrencilerin:

 • Özgüven duygusunun gelişmesini
 • Bilişsel, dil, motor ve sosyal açıdan gelişmesini
 • Kendini başkasının yerine koyarak (empati) çok yönlü düşünebilmesini
 • İşbirliği, dayanışma ve paylaşma duygusunun gelişmesini
 • Kendini ifade edebilmesini
 • Öğrendiği şeylerin kalıcılığını
 • Değişik yaşantıları tanımasını
 • Eğitim ve öğretimde aktif rol almasını
 • Rahatlamasını (oyun ve değişiklik ihtiyacını gidermesi)
 • Sorumluluk duygusunun gelişmesini
 • Kendini ve vücudunu tanımasını(nerede ve nasıl kullanılabileceğini)
 • Yaşamı çok yönlü algılamasını
 • Araştırma istek ve duygusunun gelişmesini
 • Farklı görüş açılarına sahip olmasını; eleştirmeyi, tartışmayı öğrenmesini sağlar.

Okulumuzda Drama eğitimi kulüp etkinliğinin yanı sıra ilkokul Anasınıfı,1,2 ve 3. sınıflarda haftalık 1 ders saati olarak işlenir. 

Okulumuzda Drama Eğitimi Murat KARAK öğretmenimiz tarafından verilmiştir.

 

Müzikal-Drama